1400-03-09
تسمه آلومینیوم

تسمه آلومینیومی

تسمه آلومینیوم چیست؟ تسمه آلومینیومی ورق مسطحی که از جنس آلومینیوم هستند بهتر است بدانید که این نوع تسمه ها در دو حالت فابریک و یا […]
1400-02-26
آلیاژ های آلومینیوم

آلیاژ آلومینیوم

آلیاژهای آلومینیوم: قبل از هر چیزی بهتر است بگوییم که آلیاژ آلومینیوم به دو گروه تقسیم می شوند: آلیاژ آلومینیوم ریختگی (Alloys Casting): همانگونه که اسمش […]